Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Warsztaty graffiti dla dzieci i młodzieży z Dolnego Wrzeszcza

Rozpoczynają się warsztaty graffiti w Klubie Młodego Wrzeszczaka. Efektem końcowym cyklu spotkań będzie mural na jednym z budynków w Dolnym Wrzeszczu. Zajęcia są nieodpłatne, a pierwsze z nich odbędą się już dziś!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza młodzież i dzieci z Dolnego Wrzeszcza do udziału w warsztatach graffiti. – Graffiti jest sztuką i artystycznie wzbogaca przestrzeń publiczną. Niesztampowe, komiksowe rysunki, dekorowane hasła – obrazy na murach, czy ścianach wzbudzają w nas zachwyt, czasem zaskoczenie, zmuszają do refleksji – mówi Monika Kownacka-Plenzler koordynator projektu z MOPR. – Z jednej strony jest to sposób na wyrażanie emocji, z drugiej zaś sztuka użytkowa, której celem jest poprawa estetyki konkretnego miejsca.

Czytaj więcej...

Ponad 2000 uczniów uczestniczyło w kampanii „pomagamy pomagać”

2234 uczniów wzięło udział w spotkaniach z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „pomagamy pomagać”. Cykl spotkań o pomaganiu, w formie pogadanek odbywał się od listopada ubiegłego roku do połowy czerwca tego roku.

Kampania zainicjowana została we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku (w ramach przekształconego Wydział Edukacji). – Założeniem kampanii edukacyjno – informacyjnej przeprowadzonej przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku było zapoznanie uczniów gdańskich szkół z tematyką pomocy społecznej, mówi Marlena Jasnoch zastępca dyrektora ds. usług w MOPR. Projektem objęci zostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Uczniowie mieli okazję poznać bliżej zawód pracownika socjalnego, miejsca w których pracuje, komu pomaga.

Czytaj więcej...

„Aktywny Samorząd” – bieżąca realizacja programu

Osoby niepełnosprawne wciąż mogą zgłaszać się z wnioskami o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd”. Wsparcie można otrzymać w następujących obszarach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


W roku 2014 przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym w okresie:

Moduł I – od dnia 10 marca do dnia 30 sierpnia 2014 roku oraz
Moduł II – dofinansowanie w drugim półroczu 2014 roku – od dnia 01 sierpnia do dnia 30 września 2014 roku.

Obecnie trwa rozliczanie umów zawartych z beneficjentami programu w ramach Modułu II dotyczących dofinansowania w pierwszym półroczu 2014 roku. W okresie przyjmowania wniosków, wpłynęło łącznie 165 wniosków w Module II, zawarto 163 umowy o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym na kwotę 469 981,00 zł.

Na bieżąco realizujemy również dofinansowania w ramach Modułu I. W lipcu, po zawarciu umów z beneficjentami programu, zostaną zrealizowane pierwsze wypłaty dofinansowań.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz druki do pobrania są dostępne na niniejszej stronie internetowej [SZUKAJ].

Zakładka:

[Formy Wsparcia]
>[Osoby niepełnosprawne]
>[Dofinansowanie ze środków PFRON]
>[Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”]

[LINK]

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny — aktualności

Mija trzeci tydzień przyjmowania wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Dotychczas z programu skorzystało 131 rodzin wielodzietnych z Gdańska, dla których zamówiono 618 Kart Dużej Rodziny. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jako realizatorzy zadania zapewniają mieszkańcom Gdańska pełną obsługę tym zakresie. Informacje o wymaganiach jakie należy spełniać w momencie składania wniosku udzielane są przez pracowników wyżej wymienionych jednostek. Dla przypomnienia informujemy komu przysługuje Karta Dużej Rodziny:

 1. Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 r.ż. gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych — w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. Rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.
 3. Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

Wnioski można składać w siedzibach Zarządu Transportu Miejskiego, tj:

 1. Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A – dawny sklep meblowy Heban (Wrzeszcz)
 2. Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Gdańsk)
 3. Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15 (na pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska)

Formularze wniosków można otrzymać w w/w punktach lub pobrać ze stron internetowych mopr.gda.pl i www.ztm.gda.pl.

Informujemy jednocześnie, że na terenie miasta Gdańsk obowiązuje Karta Dużej Rodziny w ramach programu „Duża Gdańska Rodzina” na podstawie której, rodziny wielodzietne mogą przede wszystkim korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta oraz z uprawnień zamieszczanych w katalogu ulg i zwolnień na stronach MOPR, ZTM i Urzędu Miasta Gdańsk. Aktualne informacje na temat realizacji programów zamieszczane są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Gdańsk. Zapraszamy rodziny wielodzietne do korzystania z ofert i składania wniosków.

Zmiany w wydawaniu kart parkingowych dla niepełnosprawnych

Od 1 lipca uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Od dziś znajdują się one w kompetencjach Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół mieści się w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5.

Nowe karty nie będą już wydawane bezterminowo, a do ich otrzymania uprawnione będą osoby niepełnosprawne ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.
Nowe przepisy dotyczące wydawania kart wprowadziła nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, która (oprócz kilku przepisów) weszła w życie 1 lipca. Zmiany przygotowane w sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych mają ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które obecnie wydawane są bezterminowo.
Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad znajdują się tutaj:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art384,nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html

Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. System ma funkcjonować od 4 stycznia 2016 r.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność 30 listopada 2014 r.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku mieści się przy ul. Dyrekcyjnej 5. Kontakt: tel./fax (58) 320 22 96, e-mail: mzon@gdansk.gda.pl.
Godziny przyjęć Klientów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.30 - 14.00,
czwartek: 8.30 - 17.00

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta / Biuro Prasowe
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak