Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych to cykl 10 spotkań, których celem jest umożliwienie uczestnikom:

 • dzielenia się doświadczeniami sprawowania funkcji rodzica zastępczego – zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami w atmosferze wsparcia i życzliwości
 • znalezienie pomocy i rozwiązań sytuacji trudnych z pomocą osób, które mają podobne doświadczenia
 • dzielenie się własnymi przeżyciami nt. rodzicielstwa zastępczego, czym ono jest, czym zaskakuje, co przynosi codzienność w opiece nad powierzonymi dziećmi
 • wzmocnienie kompetencji wychowawczych
 • emocjonalne wsparcie
 • otrzymanie wsparcia w rozmowach z dziećmi o ich skomplikowanych relacjach z rodzicami

Ważne jest, by w trudnych momentach znaleźć zrozumienie u innych. Poprzez uzyskanie wsparcia i pomocy dla siebie można stać się lepszym oparciem dla dzieci.

Jeżeli samodzielnie zmagasz się z problemami, nie udało Ci się do tej pory poradzić z nurtującymi wątpliwościami, czujesz się przeciążony lub czasami sobie nie radzisz – ta grupa jest dla Ciebie.

Grupa prowadzona będzie przez terapeutki Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Konsultacje przed rozpoczęciem grupy – od 8.09.2014 r. (po uprzednim umówieniu się rodziny zastępczej z terapeutkami pod niżej wskazanym nr telefonu)

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych rusza od września 2014 r.

Miejsce i godziny spotkań: poniedziałki, godz. 13.30-15.00, ul. Modrzewskiego 2 A (Centrum Pracy Socjalnej 1 MOPR w Gdańsku)

Kontakt:
GOPP: Agata Markowska, Marta Orańska 58 347 89 30
MOPR Gdańsk – Dział Pieczy Rodzinnej: Ewa Wilkowska 58 347 82 73 do 79

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” zaprasza na Festyn Jubileuszowy

„ Wyprawka szkolna” – rządowy program pomocy uczniom 2014

Uczniowie uczęszczający do gdańskich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1024).

Wnioski można składać do 12 września 2014 r., do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

W tym roku rządowy programem „Wyprawka szkolna” adresowany jest do rozpoczynających we wrześniu 2014 r. edukację szkolną uczniów:

 • klas: II, III i VI szkoły podstawowej
 • klas III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum)
 • klas: II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas III liceum plastycznego,
 • klas: III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży (podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).

O dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się:

1. uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” spełniający kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z póź, zm.)

2. uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” nie spełniający kryterium dochodowego, na podstawie pozytywnej decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza, przy czym z pomocy skorzystać może 5 % uczniów z klas objętych rządowym programem „Wyprawka szkolna” niespełniających kryterium dochodowego.

3. każdy uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły dla dzieci i młodzieży (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej). Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa powyżej, ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Uczniowie klas I szkół podstawowych otrzymają w tym roku szkolnym darmowe podręczniki, zatem nie są objęci rządowym programem „Wyprawka szkolna”.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • w przypadkach określonych w punkcie 1 zaświadczenie o wysokości dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
 • w przypadkach określonych w punkcie 2 uzasadnienie,
 • w przypadkach określonych w punkcie 3 kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Ile wynosi wartość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych?

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

 • kl. II - III szkoły podstawowej - do kwoty 225,00 zł
 • kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325,00 zł
 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350,00 zł
 • kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł
 • kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445,00 zł
 • w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie) z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum.

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu: faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego uprawnionego do otrzymania pomocy lub rachunek bądź paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”).

Źródło: http://www.gdansk.pl/edukacja_nowy?kategoria=1806&artykul=32344

Stypendium szkolne 2014/2015

Zapraszamy mieszkańców Gdańska do składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.; przykład: jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, złożenia wniosku. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł na osobę w rodzinie.

Wnioskodawca może otrzymać stypendium szkolne jako częściową lub całkowitą refundację kosztów udokumentowanych i uznanych zakupów i opłat na cele edukacyjne dla ucznia. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dołączanych do wniosku niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do końca okresu, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym. Razem z dowodami zakupów trzeba złożyć zestawienie składanych faktur i rachunków na przygotowanym druku.

Ważną informacją dla wnioskodawców jest to, iż w bieżącym roku szkolnym refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września 2014 r., za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych.

Przyznanie i wypłata wyprawki szkolnej na refundację podręczników uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 r.

Wnioski prosimy składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w następujących dniach:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 - 15:00

- środa w godzinach 8:00 – 16:45

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny w związku z tym wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku. Osoby ubiegające się o stypendia szkolne prosimy o składanie kompletnych wniosków.

Więcej informacji: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=172&x=25&y=19

Dział Świadczeń Rodzinnych, tel. 58 326 50 18

Nabór wniosków na dofinansowanie z PFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniono termin składania wniosków w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

 1. w przypadku modułu I - do dnia 30 sierpnia,
 2. w przypadku modułu II - do dnia 30 września,

danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.

30 sierpnia br. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D). Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (koszty nauki na poziomie wyższym) można składać do 30 września 2014 r.

Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro, pok. 407 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 ( tel. 58 320 53 48/47 ) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie PFRON
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

oraz MOPR w Gdańsku:
https://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=7.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania w programie dostępny jest na stronie MOPR w Gdańsku.

http://www.gdansk.pl/plik,55760.html Aktywny Samorząd

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak