Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Komunikat dot. artykułu w „Gazecie Wyborczej Trójmiasto”

W dzisiejszym wydaniu „Gazety Wyborczej Trójmiasto” ukazał się artykuł pt. „Samotnie wychowuje autystycznego syna, ma raka, a do tego… Urzędnicy zabrali pieniądze”.

W artykule pominięto istotne kwestie, związane z pomocą udzieloną Pani Beacie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Pani Beata złożyła do nas wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenie przyznawane jest osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Pani Beata opiekuje się niepełnosprawnym synem, ale ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Jak wynika z treści orzeczenia, sama wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Rozumiemy trudną sytuację Pani Beaty, ale ze względu na przepisy określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, jak również mając na względzie orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych, wydane w analogicznych sprawach, byliśmy zobligowani wydać decyzję odmowną. Podobne stanowisko przedstawiają ośrodki w innych miastach.

Korzystając z trybu odwoławczego Pani Beata złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Przekazując w październiku 2013 r. odwołanie do organu odwoławczego zwróciliśmy się z prośbą o pilne rozpatrzenie sprawy, ze względu na niezwykle trudną sytuację Pani Beaty. W związku z brakiem reakcji, w maju br. nasz prawnik pomógł przygotować pani Beacie pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z prośbą o przyśpieszenie rozpatrzenia odwołania. Niestety, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnego rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze trudną sytuację Pani Beaty natychmiast objęliśmy ją szczególnym wsparciem. Przyznaliśmy:

  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • zasiłek stały,
  • zasiłek pielęgnacyjny na matkę i syna,
  • dodatek mieszkaniowy,
  • zasiłki celowe na zakup żywności, środków czystości, pościeli, odzieży, obuwia,
  • bezpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz syna,
  • posiłki w szkole.

Warto dodać, że wartość pomocy przyznanej w ciągu ostatniego roku, zbliżona jest do wysokości wsparcia, jaką Pani Beata otrzymałaby z tytułu otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego i znacznie wyższa, niż otrzymuje przeciętna rodzina, korzystająca ze wsparcia naszego Ośrodka.

Jednocześnie Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawi sprawę na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Ministra Pracy i Polityki Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, co być może zaowocuje doprecyzowaniem przepisów.

Hiszpański dla dzieci w Klubie Młodego Wrzeszczaka

Nauka języków obcych - dla jednych przyjemność dla drugich obowiązek. Pomysł na zorganizowanie kursów z języków obcych podsunęli mieszkańcy Dolnego Wrzeszcza. Dziś w Klubie Młodego Wrzeszczaka odbędą się zajęcia z hiszpańskiego dla dzieci w wieku 10-12 lat.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla dzieci „Coś z niczego”

Centrum Pracy Socjalnej 6 oraz Fundacja Cudów Szafa organizują warsztaty twórcze „Coś z niczego” dla dzieci w wieku 4 – 10 lat. Podczas spotkań dzieci tworzą małe dzieła sztuki wykorzystując papier, tekstylia, korki, puszki i słoiki. Głównym celem warsztatów jest rozwijanie kreatywnego myślenia, mówi Elżbieta Przecławska organizator społeczności lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. – Przy okazji rozmawiamy o ochronie środowiska naturalnego i recyklingu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów: Monikę Wódkiewicz, Alicję Kalinowską oraz artystę plastyka z uprawnieniami terapeuty zajęciowego Krystynę Bogusławską.

Czytaj więcej...

ZDECYDOWANE „NIE” DLA PRZEMOCY W GDAŃSKU

Temat przemocy domowej ostatnio coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania społecznego. Przemoc występuje w różnych formach, m. in. w postaci przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej. Ta ostatnia jest szczególnie trudna do wykrycia z uwagi na częstą zależność ofiary wobec sprawcy. Na tle statystyk dotyczących występowania przemocy - Gdańsk nie odbiega od średniej wojewódzkiej, czy krajowej, ale podejmuje zdecydowaną walkę z tym zjawiskiem.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat udało się stworzyć w Gdańsku skuteczny system współpracy służb miejskich, m. in.: policyjnych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i oświaty oraz powołać Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. Niewątpliwie duże znaczenie mają prowadzone przez te instytucje liczne kampanie informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców.

Czytaj więcej...

Zajęcia dla mam dzieci niepełnosprawnych

Pracownicy socjalni z Centrum Pracy Socjalnej 4 (CPS 4) rozpoczynają projekt pt. "Pełzaki, fiołki, maki" w ramach grupy samopomocowej dla mam z małymi dziećmi. Projekt skierowany jest do kobiet opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. To próba odpowiedzi na potrzebę zapewnienia matkom wsparcia i pomocy w opiece nad dziećmi podjęta przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak